کنارم که هستی
"خیابان" ها از ماهیت می افتند
رسیدنی در کار نیست ..
من
شانه به شانه ی مقصدم
قدم می زنم ...