اگر کلسیم کافی در بدن نباشد بدن ، کلسیم لازم را از استخوانها برداشته و وارد خون کرده و استخوان هارا قربانی میکند.

👈استرس یکی ازعواملیست که باعث میشود بدن فرد خودخوری کند✖️

💚🍃