گاهی تمام دردت می‌شود
نبودن آدمی که
با بودنش
فرقی نداشت..!♥️