بابام که فهمید سیگار میکشم
اومد طرفم گفت شنیدم سیگار میکشی ؟؟!

سینمو اوردم جلو دستامو مشت کردم صاف زل زدم تو چشای بابامو گفتم گوه خوردم