‏این ساسی گفته بود کاری کردیم که بیادو فارسی حرف بزنه اوباما
الان داریم نتایجشو میبینیم
کل کابینه ی آمریکا دارن فارسی حرف میزنن😅