ای كه همه نگاهِ من،
خورده گره به روی تو
تا نرود نفس زِ تن،
پا نكشم زِ كوى تو ...!