تیــکه بارونــــش کن○
دیــــونــــش کن○
عذابــش بده○