تو با تمام زن ها فرق داری
گل های پیراهنت
هیچ وقت
پژمرده نمی‌شوند.