هر وقت در فريب دادن
كسي موفق شدي
به اين فكر نباش كه چقدر ساده و نادان است

به اين فكر كن كه چقدر به تو اعتماد داشته است

پس در حقيقت تو باخته اي!!!
در اعتمادهايمان دقت كنيم