زنها را از رقصیدن و بوسیدن
منع کردند ،
زنها شاعر شدند و در شعرهایشان
وحشیانه رقصیدند ...!