‏رفتم فردوسی یارو گفت دلار بدم؟
گفتم بده مرسی، ازش گرفتم سوار موتور شدم بیام سمت خونه، نمیدونم چرا 1 ساعته داره پشت سرم میدوعه😐