با آغوشت با من حرف بزن
تا زیباترین
شعر جهان را...
تو گفته باشی !!!