فلفل سبز در پاک سازی روده ها و پیشگیری از یبوست مفید است

o🌡🌡o
🍃🌺 🌺🍃