براى رفتن
‏نه خداحافظى می‌خواستم
‏نه راه و نه چمدان؛
‏در سرم، درى باز بود
‏كه بستم و رفتم .