🕊
به خاطر خودت میگویم
گاهی دستت را بگذار در دست بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست .

که یادت باشد زندگی به اشتباه گرفته شده ماست