با خودمان می‌گوییم عادت می‌کنیم
و با صراحت زیادی این جمله را تکرار می‌کنیم !
آن چیزی که هیچ‌کس نمی‌پرسد ،
این است که :
به چه قیمتی عادت می‌کنیم ؟