دلم بحال پسری سوخت که وقتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن 

گفت ،خاطرت جمع ،مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم