‏فرهنگ خوبی نیست که تو ایران نمیشه دوست دختر یا دوست پسرت رو با خونواده آشنا کنی

من یبار این کار رو کردم همسرم وسایلش رو جمع کرد از خونه رفت 😐😂