یه رفیق داشتم میرفت تو آگهی های ترحیم میگشت هرکدوم نوشته بود «تنها دختر داغدارش» همون مراسم رو میرفت که اگه پولدار باشن مخ دختره رو بزنه
الان با یکی از همون تک دخترای داغدار ازدواج کرده و شده مدیر شرکت اونا
حالا تو بیو تلگرامش نوشته:هرچیز که در جستن آنی، آنی 😂😂