بزرگترین اشتباه ما ادمها میدانید چیست ؟
چرا روابطمان دچار مشکل میشود

چون
نصفه می شنویم
یک چهارم می فهمیم
وهیچی تلاش نمیکنیم
اما تلاش می کنیم دو برابرعکس العمل
نشان دهیم.در پاسخ دادن اصلا عجله نکنید ...
چون ممکنه سخنی گفته شود که هرگز نتونی جبران کنی...
کمی صبور باشیم ...
شنونده خوبی باشیم حال کسی خوب نیست براش از تجربیات تلخ نگوییم ..
نوازش با زبان را یاد بگیریم ..
کلمات محبت امیز را یاد بگیریم ...
دوستت دارم ...ممنون که هستی...
درستش میکنیم ... نگران نباش ...
و...‌ عشق بورزیم و مهربان باشیم

کمی اهسته تر از کنار هم عبور کنیم

o🌡🌡o
🍃🌺 🌺🍃