رفتم پمپ بنزین به مسئولش گفتم ببخشید توروخدا من بابام مریضه وقت نکردم بخونم فرمولارو، ۷.۹۸ رو ۱۰ میدین؟

با کارت سوخت میخواست سرمو ببره 😂