بوی عطرت که شنفتم به لبم جان آمد
منم آن گل که نچیدی

و زمستان آمد...