صبح ها قبل از امتحان میرید دوش میگیرید؟!

ما یه ماه مونده به شروع امتحانات دیگه حموم نمیریم که مراقب از کنارمون رد نشه