گمان مبر که در
برودت این بادها
خواهم برید............................