انسانهای ناپخته همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگر به قیمت از دست دادن "رابطه" باشد...
اما انسانهای عاقل درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که برایشان با ارزش تر است "پیروز" شوند...

انسان ها زود پشیمان می شوند....
گاه از گفته هایشان، گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را که از " لبخند زدن " پشیمان شده باشد...!
خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،
" لبخند زدن " منطقی ترين گفت و گوی عارفانه است.....

o🌡🌡o
🍃🌺 🌺🍃