برنامه ریختم در آینده بچم دختر شد کلاس آواز ثبت نامش کنم، پسرمو هم بهزیستی ثبت نام کنم.