‏یه موش اومد تو خونه ام بعد از یه هفته هیچی واسه خوردن پیدا نکرد. اومد زد رو شونه ام گفت؛ حاجی حالا من به شخمت ولی خدایی سگ تو این شرایط زندگی نمیکنه

‏ بعدم دست کرد از کوله ش یه ذره پنیر و یه گردو درآورد پرت کرد سمتم گفت اینو بخور از گشنگی نمیری بد بخت و رفت emoji