نظر آوردم و بردم
که وجودی به تو ماند
همه اسمند و تو جسمی ،
همه جسمند و توجانی...