پدر بزرگم مرده بود براى شمارش تلگرام نصب کردم

همه فک میکردن زندس تو قبر تلگرام نصب کرده
نزدیک بود نبش قبر کنن

که مجبور شدم ،حقیقتو گفتم بعدش بابام منو نبش قبر کرد 😂