پَر گشودیم
و به دیوار قفس ها خوردیم
وه که در حسرت
یک بالِ پریدن مردیم...