طرف اومده بود بلیط بگیره پرسید پسرم یه سالشه واسه اونم باید بگیرم ؟ بعد ما هنوزم اگه بخوایم با اتوبوس جایی بریم من میشینم روی پای مامانم تا پول بلیط ندیم :/