هربار که می خواهم به سمتت بیایم
یادم می افتد که دلتنگی
هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست.