گفتمش : باید بَری نامم زیاد
گفت : آری می برم اما زِ یاد