بیا با هم عکس بگیریم
یک عکس دو نفره
من به دوربین نگاه کنم
تو به من
نمی خواهم
چشمانت در تاریخ ثبت شوند...!