دوست داشتنت بهانه ایست
تا در ایوان بنشینم
و قطره های باران را
با وسواس کودکانه ای بشمارم،
که وقتی می گویم
به اندازه ی باران "دوستت دارم"
مبادا کم گفته باشم!