مرا باران صدا بزن؛
دل تنگ كه شدي
به شيشه مي زنم
پشت پنجره بيا
تماشايم كن...