هرگز قطره ی تتراکایین (بی حس کننده) را برای برق زدگی چشم استفاده نکنید چون در این حالت می تواند باعث پارگی قرنیه شود .