‏شناگر ده ساله ی آمریکایی یکی از رکوردهای جهانی مایکل فلپس رو شکسته!!!!!
اونوقت ما هنوز میریم تو استخر اول میشاشیم بعد میگوزیم حباب بزنه بیرون هار هار بخندیم و خرکیف شیم