تهِ تهِ همه ی ناامیدی ها
نداشتن ها...
نبودن ها...
نخواستن ها...
نرسیدن ها و بن بست ها...
بَدآوردن و شکست ها ...
خدا emoji رو داری
که آعوشش رو برات باز کرده
نا امیدی چرا ؟؟!!