من قول میدم!
یا میرسم به تو،
یا میمیرم دو روز بعدِ تو...