تا قبل از
در آغوش گرفتنش
گمان می‌کردم
زندگی فقط
زنده بودن است...