هنگامی که شخص بطور ناگهانی میترسد خون در قلب لخته شده ودر دراز مدت دربدن انسان تبدیل به توده ی سرطانی میشود!

+ پس سعی کنیم عزیزان خود را هیچ وقت برای شوخی هم که شده نترسانیم.