‏هدف از دانشگاه رفتن مگه زید پیدا کردن نبود ؟
این امتحانا چیه پس ؟

چرا ارزش‌ها جابجا شده اینقد ؟!
چرا مسئولین رسیدگی نمی‌کنن؟