شب ناگهان چقدر غم‌انگیز است؛
وقتی در انتظارترین باشی!