خمیازه چیست؟

حرکت نمایشی بابام‌
برای بیرون کردن میهمان!