هوای رشت یه آرامش عجیبی داره دقیقاً عین آرامش قبل از طوفان میمونه emoji یه حسی می گه طوفان در راهه emoji