دلی دارم که خوی عِشق دارد
که جُز با عاشقان هَمدم نگردد