رفتم باغ وحش جلو قفس لاما وایسادم یهو تو صورتم تف کرد‌‌. منم تف کردم و فحش دادم بهش

یهو مسئولش اومد جلو لاماعه رو گرفت بهش گفت تو بزرگتری فهمیده تری ازش بگذر 😂