‏محل درآمد غیرنفتی کشورهای مختلف:
-آمریکا: صنعت سینما و هالیود
-چین: صادرات خودرو
-کانادا: پولهای اختلاس شده در ایران