دنیا بدون "تو"
پُر از چیزهای اضافه ست ..!
مثلاً "من" ...